ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โรงพยาบาลจุน

รายการ update
EB 9 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม 02/09/2021
EB 9 ข้อ 3 และ ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรม 02/09/2021
EB 9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 02/09/2021
EB 20 ข้อ 4 สรุปการกำกับติดตาม แนวทางการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคฯ 02/09/2021
EB 13 ข้อ 4 บันทึกข้อความ 02/09/2021
EB 2 ข้อ 3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน 02/09/2021
EB 18 ข้อ 11 รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการฯ 01/09/2021
EB 24 รายงานการกำกับติดตามปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 01/09/2021
EB 7 ข้อ 3 กรอบแนวทาง รพ.จุน 01/09/2021
EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความประกาศมาตรการ 01/09/2021
EB 18 ข้อ 2.2 บันทึกรายงาน 01/09/2021
EB 18 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มที่ 3 01/09/2021
EB 18 ข้อ 2.1 รายงานแบบฟอร์มที่ 2 01/09/2021
EB 18 ข้อ 2 บันทึกข้อความ ไตรมาส 4 01/09/2021
EB 2 ข้อ 4 ผลรายงานใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 01/09/2021
EB 2 ข้อ 3 ผลการดำเนินการตามแผน ไตรมาส 4 01/09/2021
EB 18 ข้อ 1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ไตรมาส 31/08/2021
EB 9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 30/08/2021
EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สสจ.พะเยา 30/08/2021
EB 24 ข้อ 5 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ 14/06/2021
EB 13 ข้อ 4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 14/06/2021
EB 9 ข้อ 2 โครงการ 11/06/2021
EB 9 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความดำเนินโครงการ 11/06/2021
EB 4 ไตรมาส 3 ชุดที่ 2 10/06/2021
EB 4 ไตรมาส 3 ชุดที่ 1 10/06/2021
EB 2 ข้อ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 10/06/2021
EB 21 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม 10/06/2021
EB 12 ข้อ 1.2 โครงการ 10/06/2021
EB 2 ข้อ 3 เพิ่มเติม 10/06/2021
EB 4 ข้อ 4 คำสั่งมอบหมายการปิดและปลดประกาศ 10/06/2021
EB 21 ข้อ 4 บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ 10/06/2021
EB 21 ข้อ 3 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ 10/06/2021
EB 2 ข้อ 4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 10/06/2021
EB 21 ข้อ 6 แบบฟอร์ม 09/06/2021
EB 21 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้ 09/06/2021
EB 21 ข้อ 1.2 โครงการ 09/06/2021
EB 21 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 09/06/2021
EB 16 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม 09/06/2021
EB 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน 09/06/2021
EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความ ไตรมาส 3 09/06/2021
EB 2 ข้อ 3 แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2564 09/06/2021
EB 7 ข้อ 5 หลักฐานการแจ้งเวียน 15/03/2021
EB 7 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบ 15/03/2021
EB 7 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ 15/03/2021
EB 7 ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศตามมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน 15/03/2021
EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุญาตนำประกาศการส่งเสริมคุณธรรม 15/03/2021
EB 4 ข้อ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 วงเงินสูงสุด 15/03/2021
EB 4 ข้อ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 วงเงินเล็กน้อย 15/03/2021
EB 4 ข้อ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 วงเงินสูงสุด 15/03/2021
EB 4 ข้อ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 วงเงินเล็กน้อย 15/03/2021
EB 2 ข้อ 3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 15/03/2021
EB 4 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ ประจำเดือน มีนาคม 2564 (ณ 10 มีนาคม 2564) 15/03/2021
EB 4 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 15/03/2021
EB 4 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ ประจำเดือน มกราคม 2564 15/03/2021
EB 4 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 15/03/2021
EB 4 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 15/03/2021
EB 4 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 15/03/2021
EB 4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาสและปลดประกาศ ปีงบประมาณ 2564 15/03/2021
EB 2 ข้อ 3 บันทึกข้อความขออนุมัติ และขออนุญาตนำแผนปฏิบัติราชการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ 15/03/2021
EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 (ณ 10 มีนาคม 2564) 15/03/2021
EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 15/03/2021
EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2564 15/03/2021
EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 15/03/2021
EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 15/03/2021
EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 15/03/2021
EB 24 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 14/03/2021
EB 24 ข้อ 4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 14/03/2021
EB 24 ข้อ 3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 14/03/2021
EB 24 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 14/03/2021
EB 24 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 14/03/2021
EB 23 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 23 ข้อ 4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม Strong ที่มีความต่อเนื่อง 14/03/2021
EB 23 ข้อ 3 รายชื่อสมาชิกของชมรม Strong 14/03/2021
EB 23 ข้อ 2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม Strong 14/03/2021
EB 23 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม ชมรม Strong 14/03/2021
EB 22 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 22 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่ 14/03/2021
EB 22 ข้อ 4 รายงานผลการจัดโครงการ กิจกรรม ภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต 14/03/2021
EB 22 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ 14/03/2021
EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 14/03/2021
EB 22 ข้อ 1.2 โครงการ 14/03/2021
EB 22 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ 14/03/2021
EB 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 20 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 14/03/2021
EB 20 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 14/03/2021
EB 20 ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14/03/2021
EB 20 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ /ประกาศ 14/03/2021
EB 19 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 19 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ 14/03/2021
EB 19 ข้อ 3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 14/03/2021
EB 19 ข้อ 2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง 14/03/2021
EB 19 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง 14/03/2021
EB 18 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 18 ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ 14/03/2021
EB 18 ข้อ 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม แบบฟอร์มที่ 3 14/03/2021
EB 18 ข้อ 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม แบบฟอร์มที่ 2 14/03/2021
EB 18 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 18 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ 14/03/2021
EB 18 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ 14/03/2021
EB 17 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 17 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 14/03/2021
EB 17 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14/03/2021
EB 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 14/03/2021
EB 16 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 16 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 14/03/2021
EB 16 ข้อ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน 14/03/2021
EB 16 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 14/03/2021
EB 16 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 14/03/2021
EB 15 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 15 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติ 14/03/2021
EB 15 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 14/03/2021
EB 15 ข้อ 2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ 14/03/2021
EB 15 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ 14/03/2021
EB 14 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 14 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ 14/03/2021
EB 14 ข้อ 3 แนวปฏิบัิตเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงาน 14/03/2021
EB 14 ข้อ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ 14/03/2021
EB 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ 14/03/2021
EB 13 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 13 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลมาตรการป้องกันการรับสินบน 14/03/2021
EB 13 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 14/03/2021
EB 13 ข้อ 2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล 14/03/2021
EB 13 ข้อ 2.6 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนเพิ่มเติม 14/03/2021
EB 13 ข้อ 2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ 14/03/2021
EB 13 ข้อ 2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 14/03/2021
EB 13 ข้อ 2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 14/03/2021
EB 13 ข้อ 2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ 14/03/2021
EB 13 ข้อ 2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของของขวัญแก่ข้าราชการ 14/03/2021
EB 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ 14/03/2021
EB 12 ข้อ 6 บันทีกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ สั่งการ 14/03/2021
EB 12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 14/03/2021
EB 12 ข้อ 4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก 14/03/2021
EB 12 ข้อ 3 รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มาร่วมในการดำเนินการ 14/03/2021
EB 12 ข้อ 1.2 โครงการ/กิจกรรม 14/03/2021
EB 12 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 14/03/2021
EB 11 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 11 ข้อ 4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น 14/03/2021
EB 10 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 10 ข้อ 4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน 14/03/2021
EB 10 ข้อ 3 บันทึกข้อความและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 14/03/2021
EB 10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14/03/2021
EB 10 ข้อ 1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 14/03/2021
EB 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 14/03/2021
EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 14/03/2021
EB 6 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 6 ข้อ 2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด 14/03/2021
EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 14/03/2021
EB 2 ข้อ 8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14/03/2021
EB 2 ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 14/03/2021
EB 2 ข้อ 6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญญาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14/03/2021
EB 2 ข้อ 5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 14/03/2021
EB 2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 14/03/2021
EB 2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.12 ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 14/03/2021
EB2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร 14/03/2021
EB2 ข้อ 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 23/12/2020
EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 21/12/2020
EB2 ข้อ 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 18/12/2020
EB4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 17/12/2020
EB4 ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 17/12/2020
EB 4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน 16/12/2020
EB2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 16/12/2020
EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14/12/2020
EB2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 14/12/2020
EB2 ข้อ 7-8 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 09/12/2020
EB2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร. 1) 09/12/2020
EB2 ข้อ 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 09/12/2020
EB2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 09/12/2020
EB2 ข้อ 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 09/12/2020
EB2 ข้อ 5-6 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 09/12/2020
EB2 ข้อ 1-2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 09/12/2020
EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09/12/2020

รายการ update

รายการ update

รายการ update