ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โรงพยาบาลจุน

รายการ update
MOIT 8 ข้อ 6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27/03/2023
MOIT 8 ข้อ 5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) แล้วแต่กรณี 27/03/2023
MOIT 8 ข้อ 4 มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 27/03/2023
MOIT 8 ข้อ 3 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 27/03/2023
MOIT 8 ข้อ 2 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย 27/03/2023
MOIT 8 ข้อ 1.2 โครงการ 27/03/2023
MOIT 8 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 27/03/2023
MOIT 11 ข้อ 3 สรุปรายงานการประชุม 2 27/03/2023
MOIT 11 ข้อ 3 สรุปรายงานการประชุม 27/03/2023
MOIT 11 ข้อ 7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27/03/2023
MOIT 11 ข้อ 6 มีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สำหรับข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.) 27/03/2023
MOIT 11 ข้อ 5 มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 27/03/2023
MOIT 11 ข้อ 4 มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก 27/03/2023
MOIT 11 ข้อ 3 มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน) 27/03/2023
MOIT 11 ข้อ 2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน) 27/03/2023
MOIT 11 ข้อ 1.2 โครงการ 27/03/2023
MOIT 11 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27/03/2023
MOIT 21 ข้อ 1 บันทึกข้อความ 27/03/2023
MOIT 15 ข่อ 1.3/2.3 แบบฟอร์ม 27/03/2023
MOIT 22 ข้อ 3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27/03/2023
MOIT 22 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27/03/2023
MOIT 22 ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน 27/03/2023
MOIT 22 ข้อ 2 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27/03/2023
MOIT 21 ข้อ 5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27/03/2023
MOIT 20 ข้อ 2 มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) 27/03/2023
MOIT 21 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 27/03/2023
MOIT 19 ข้อ 5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27/03/2023
MOIT 19 ข้อ 2 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) 27/03/2023
MOIT 19 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 นำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยง 27/03/2023
MOIT 17 ข้อ 5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27/03/2023
MOIT 17 ข้อ 4 มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง 8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1-8) หน้า 92-100 27/03/2023
MOIT 18 ข้อ 4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 27/03/2023
MOIT 8 ข้อ 3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1. ถึงข้อ 2. 27/03/2023
MOIT 18 ข้อ 2 มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ต้องมีความสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 17 27/03/2023
MOIT 18 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น 27/03/2023
MOIT 17 ข้อ 3 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 17 ข้อ 2 มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 17 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 16 ข้อ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 16 ข้อ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 24/03/2023
MOIT 16 ข้อ 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 16 ข้อ 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 16 ข้อ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 24/03/2023
MOIT 16 ข้อ มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 15 ข้อ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 15 ข้อ 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือฯ) จัดส่ง Link แผนปฏิบัติการฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Google Forms ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 24/03/2023
MOIT 15 ข้อ 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 15 ข้อ 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 15 ข้อ 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 เท่านั้น 24/03/2023
MOIT 15 ข้อ 1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 14 ข้อ 5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 14 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ 24/03/2023
MOIT 14 ข้อ 3 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 24/03/2023
MOIT 14 ข้อ 2 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป 24/03/2023
MOIT 14 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 13 ข้อ 3 แบบฟอร์ม 24/03/2023
MOIT 13 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 13 ข้อ 2 มีรายงานการประเมินฯ 24/03/2023
MOIT 13 แนวทางการจัดซื้อยา 24/03/2023
MOIT 13 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 24/03/2023
MOIT 12 ข้อ 4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 12 ข้อ 3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 24/03/2023
MOIT 12 ข้อ 2 มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. ตามที่หน่วยงานกำหนด 24/03/2023
MOIT 12 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 10 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 10 ข้อ 2.3 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 24/03/2023
MOIT 10 ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 10 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 9 ข้อ 4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 9 ข้อ 3 มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม 24/03/2023
MOIT 9 ข้อ 2 มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 9 ข้อ 1 มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 7 ข้อ 2 บัญชีแนบท้ายประกาศ 24/03/2023
MOIT 7 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 7 ข้อ 3 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก 24/03/2023
MOIT 7 ข้อ 2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก 24/03/2023
MOIT 7 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก 24/03/2023
MOIT 6 ข้อ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 6 ข้อ 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24/03/2023
MOIT 6 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 6 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
MOIT 6 ข้อ 2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24/03/2023
MOIT 6 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 24/03/2023
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม 23/03/2023
MOIT 1 ข้อ 2.3 แบบขอนำประกาศและกรอบขึ้นเว็บ 27/12/2022
MOIT 1 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ 27/12/2022
MOIT 5 ข้อ รายงาน สขร.1 เดือน ธันวาคม 2565 27/12/2022
MOIT 5 ข้อ รายงาน สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2565 27/12/2022
MOIT 5 ข้อ รายงาน สขร.1 เดือน ตุลาคม 2565 27/12/2022
MOIT 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 27/12/2022
MOIT 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2565 27/12/2022
MOIT 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 27/12/2022
MOIT 4 ข้อ 2.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน เดือน พฤศจิกายน 2565 27/12/2022
MOIT 4 ข้อ 2.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน เดือน ตุลาคม 2565 27/12/2022
MOIT 2 ข้อ 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 27/12/2022
MOIT 4 ข้อ 3.3 แบบฟอร์มขอนำขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์ 26/12/2022
MOIT 4 ข้อ 3.2 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60 26/12/2022
MOIT 4 ข้อ 3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 26/12/2022
MOIT 4 ข้อ 1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 26/12/2022
MOIT 4 ข้อ 1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 26/12/2022
MOIT 4 ข้อ 1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) 26/12/2022
MOIT 4 ข้อ 1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26/12/2022
MOIT 4 ข้อ 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผน 26/12/2022
MOIT 3 ข้อ 3 แบบขอนำประกาศและกรอบขึ้นเว็บ 26/12/2022
MOIT 3 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ 2565 26/12/2022
MOIT 3 ข้อ 1 บันทึกรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตนำสรุปผลการดำเนินงานขึ้นเว็บไซต์และปิดประกาศ 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 18.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 8 นโยบายและยุทศาสตร์ของหน่วยงาน 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 18.1 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ 2565 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 16 และ 17 หนังสือรายงานผล (ไตรมาส 1) 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 16 และ 17 หนังสือรายงานผล (ไตรมาส 1) 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 15 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 14 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 13 คู่มือเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 12 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 11 บันทึกข้อความเสนอแผนและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ 1 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 8 นโยบายและยุทศาสตร์ของหน่วยงาน 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 1.7 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ของประเทศ 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 3 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 1.2 นโยบายผู้บริหาร 26/12/2022
MOIT 2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร 26/12/2022
MOIT 1 ข้อ 2.3 แบบขอนำประกาศและกรอบขึ้นเว็บ 26/12/2022
MOIT 1 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามประกาศโรงพยาบาลจุน 26/12/2022
MOIT 1 ข้อ 2.1 บันทึกรายงาน 26/12/2022
MOIT 1 ข้อ 1.4 แบบขอนำประกาศและกรอบขึ้นเว็บ 26/12/2022
MOIT 1 ข้อ 1.3 กรอบแนวทาง 26/12/2022
MOIT 1 ข้อ 1.2 ประกาศโรงพยาบาลจุน 26/12/2022
MOIT 1 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ 26/12/2022

รายการ update
บันทึกข้อความขออนุมัติแผนฯและขอเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์ 30/11/2022
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 30/11/2022
แผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โรงพยาบาลจุน 15/11/2022
คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโรงพยาบาลจุน 15/11/2022
MOIT 17 ข้อ 2 ไตรมาส 4 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 13/09/2022
MOIT 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 ผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ เดือน กันยายน 2565 13/09/2022
MOIT 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 ผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ เดือน สิงหาคม 2565 13/09/2022
MOIT 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 ผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ เดือน กรกฎาคม 2565 13/09/2022
MOIT 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 ผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ เดือน มิถุนายน 2565 13/09/2022
MOIT 4 ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน) 13/09/2022
MOIT 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน กันยายน 2565 13/09/2022
MOIT 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน สิงหาคม 2565 13/09/2022
MOIT 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน กรกฎาคม 2565 13/09/2022
MOIT 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน มิถุนายน 2565 13/09/2022
MOIT 2 ข้อ 10 บันทึกข้อความรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 08/09/2022
MOIT 2 ข้อ 10 บันทึกข้อความรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 08/09/2022
MOIT 2 ข้อ 9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 4 08/09/2022
MOIT 23 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาส 4 08/09/2022
MOIT 23 ข้อ 2 นำ URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS 08/09/2022
MOIT 23 ข้อ_1_ข้อ_2__บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส_4 08/09/2022
MOIT 20 ข้อ_1_บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด_และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน_ไตรมาส_4 08/09/2022
MOIT 20 ข้อ 2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS ไตรมาส 4 08/09/2022
MOIT 20 ข้อ 3 แบบฟอร์ม ไตรมาส 4 08/09/2022
MOIT 17 ข้อ 3 แบบฟอร์ม (ส่งเสริม) ไตรมาส 4 08/09/2022
MOIT 14 ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ไตรมาส 4 08/09/2022
MOIT 17 ข้อ 3 แบบฟอร์ม (ทุจริต) ไตรมาส 4 08/09/2022
MOIT 17 ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ไตรมาส 4 08/09/2022
ข้อ 1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ (ทุจริต) ไตรมาส 4 08/09/2022
MOIT 14 ข้อ 3 แบบฟอร์ม ไตรมาส 4 08/09/2022
MOIT 14 ข้อ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไตรมาส 4 08/09/2022
MOIT 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานการดำเนินงานตามประกาศฯ ไตรมาส 4 08/09/2022
MOIT 13 ข้อ 2 สรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส 4 08/09/2022
MOIT 11 ข้อ_4_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 08/09/2022
MOIT 11 ข้อ_3.2_สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ_ไตรมาส_4 08/09/2022
MOIT 11 ข้อ_3.1_สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน_ไตรมาส_4 08/09/2022
MOIT 11 ข้อ_2_มบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน_ไตรมาส_4 08/09/2022
MOIT 11 ข้อ_1_บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน_ไตรมาส_4 08/09/2022
MOIT 13 ข้อ 3 แบบฟอร์ม ไตรมาส 4 08/09/2022
MOIT 13 ข้อ 2 สรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส 4 08/09/2022
MOIT 13 ข้อ 1 บันทึกรายงาน ไตรมาส 4 08/09/2022
MOIT 12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม 29/06/2022
MOIT 12 ข้อ 7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ 29/06/2022
MOIT 12 ข้อ 6 บันทึกข้อความสรุปโครงการ 29/06/2022
MOIT 12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม 29/06/2022
MOIT 12 ข้อ 4 รายงานการประชุม 29/06/2022
MOIT 12 ข้อ 3 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 29/06/2022
MOIT 12 ข้อ 3 สรุปการประชุม 29/06/2022
MOIT 12 ข้อ 2 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 29/06/2022
MOIT 12 ข้อ 1.2 โครงการ 29/06/2022
MOIT 12 ข้อ 1.1.ขออนุมัติ 29/06/2022
MOIT 12 ข้อ 2 สรุปการประชุม 29/06/2022
MOIT 2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน ใหม่ 29/06/2022
MOIT 2 ข้อ 1.2 นโยบายผู้บริหาร 29/06/2022
MOIT 2 ข้อ 1 ข้อมูลผู้บริหาร 29/06/2022
รายงาน ไตรมาส 3 (งบลงทุน) 29/06/2022
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 29/06/2022
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565 29/06/2022
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565 29/06/2022
รายงาน สขร.เดือน มิถุนายน 2565 29/06/2022
รายงาน สชร.เดือน พฤษภาคม 2565 29/06/2022
รายงาน สขร. เดือน เมษายน 2565 29/06/2022
MOIT 8 ข้อ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร 29/06/2022
MOIT 2 ข้อ 10 บันทึกข้อความรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 28/06/2022
MOIT 2 ข้อ 9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 3 28/06/2022
MOIT 21 ข้อ 6 แบบฟอร์ม 28/06/2022
MOIT 21 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม 28/06/2022
MOIT 21 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินการโครงการอบรม 28/06/2022
MOIT 21 ข้อ 3 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 28/06/2022
MOIT 21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 28/06/2022
MOIT 21 ข้อ 1.2 โครงการ 28/06/2022
MOIT 21 ข้อ 1.1 ขออนุมัติจัดประชุม 28/06/2022
MOIT 8 ข้อ 4 แบบฟอร์ม 28/06/2022
MOIT 8 ข้อ 3 บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 28/06/2022
MOIT 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความ (ไตรมาส3) 28/06/2022
MOIT 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบที่1) 28/06/2022
อินโฟกราฟฟิก รพ.จุน 03/05/2022
MOIT19 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31/03/2022
MOIT19 ข้อ 3 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... 31/03/2022
MOIT19 ข้อ 2 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ... 31/03/2022
MOIT19 ข้อ 1 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ... 31/03/2022
MOIT 19 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31/03/2022
MOIT 19 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ไตรมาส 2 31/03/2022
MOIT 19 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 31/03/2022
MOIT 19 ข้อ 2 แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18 31/03/2022
MOIT 19 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการ ประกาศ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 31/03/2022
MOIT 20 ข้อ 2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 31/03/2022
MOIT 18 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 31/03/2022
MOIT 17 ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 31/03/2022
MOIT 14 ข้อ 3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 31/03/2022
MOIT14 ข้อ 4 เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม 31/03/2022
MOIT14 ข้อ 2 ประกาศแนวทางการป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม 31/03/2022
MOIT 8 ข้อ 3 ปิดประกาศ 31/03/2022
MOIT 6 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31/03/2022
MOIT 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30/03/2022
MOIT 4 ข้อ 2.2 (2.2)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน 30/03/2022
MOIT 4 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30/03/2022
MOIT 5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สขร. 30/03/2022
MOIT 5 ข้อ 2 แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม2565 30/03/2022
MOIT 5 ข้อ 2 แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 30/03/2022
MOIT 5 ข้อ 2 แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม2565 30/03/2022
MOIT 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสขร.ผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30/03/2022
MOIT 2ข้อ 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม 65 30/03/2022
MOIT 2 ข้อ 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 65 30/03/2022
MOIT 2 ข้อ 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม 65 30/03/2022
MOIT 2 ข้อ 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี เดือนมีนาคม 65 30/03/2022
MOIT 2 ข้อ 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี เดือนกุมภาพันธ์ 65 30/03/2022
MOIT 2 ข้อ 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี เดือนมกราคม 65 30/03/2022
MOIT2 ข้อ 10 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีไตรมาสที่ 2 30/03/2022
MOIT2 ข้อ 9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไตรมาส 2 30/03/2022
MOIT 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30/03/2022
MOIT 22 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 30/03/2022
MOIT 22 ข้อ 3 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน 30/03/2022
MOIT 22 ข้อ 2 ข้อ 1.2 เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม 30/03/2022
MOIT 22 ข้อ 2 ข้อ 1.1 เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ 30/03/2022
MOIT 22 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น 30/03/2022
MOIT 11 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30/03/2022
MOIT 11 ข้อ 3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30/03/2022
MOIT 11 ข้อ 3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 30/03/2022
MOIT 11 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (2) 30/03/2022
MOIT 11 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 30/03/2022
MOIT 17 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ (คุณธรรม) 30/03/2022
MOIT 17 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ (ทุจริต) 30/03/2022
MOIT 14 ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด 29/03/2022
MOIT 18 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 18 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 18 ข้อ 3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน และแนบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29/03/2022
MOIT 18 ข้อ 2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 18 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 17 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน - Copy 29/03/2022
MOIT 17 ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน แผน ส่งเสริมคุณธรรม 29/03/2022
MOIT 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
29/03/2022
MOIT 17 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 17 ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 17 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ (ทุจริต) 29/03/2022
MOIT 16 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 16 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือ ฯ) ที่จัดส่งแผน ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 29/03/2022
MOIT 16 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 16 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 16 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 29/03/2022
MOIT 16 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญา 29/03/2022
MOIT 15 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 15 ข้อ 4 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติ 29/03/2022
MOIT 15 ข้อ 3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไ 29/03/2022
MOIT 15 ข้อ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูป 29/03/2022
MOIT 15 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 13 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 13 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 29/03/2022
MOIT 13 ข้อ 2 มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 29/03/2022
MOIT 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 14 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 14 ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 29/03/2022
MOIT 14 ข้อ 4 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 29/03/2022
MOIT 14 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 29/03/2022
MOIT 14 ข้อ 2 ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด 29/03/2022
MOIT 14 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 29/03/2022
MOIT 11 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 11 ข้อ 3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 29/03/2022
MOIT 11 ข้อ 3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 11 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 9 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 9 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) 29/03/2022
MOIT 9 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 29/03/2022
MOIT 9 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออน 29/03/2022
MOIT 9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้ กระทำผิดวินัย 29/03/2022
MOIT 9 ข้อ 1.2 โครงการ 29/03/2022
MOIT 9 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 29/03/2022
MOIT 6 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 6 ข้อ 2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29/03/2022
MOIT 6 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 6 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 6 ข้อ 1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29/03/2022
MOIT 6 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 23 ข้อ 4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 23 ข้อ 3 แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 23 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน 29/03/2022
MOIT 23 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 29/03/2022
MOIT 20 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 20 ข้อ 2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 29/03/2022
MOIT 20 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 10 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 10 ข้อ 3 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม 29/03/2022
MOIT 10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 10 ข้อ 1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 8 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 8 ข้อ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 29/03/2022
MOIT 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 29/03/2022
MOIT 8 ข้อ 1 นทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 7 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT 7 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29/03/2022
MOIT 7 ข้อ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29/03/2022
MOIT 7 ข้อ 2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 29/03/2022
MOIT 7 ข้อ 1 บับันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 29/03/2022
MOIT2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 29/12/2021
MOIT2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 24/12/2021
MOIT 5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 24/12/2021
MOIT5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) เดือน ธันวาคม 2564 24/12/2021
MOIT5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2564 24/12/2021
MOIT5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) เดือน ตุลาคม 2564 24/12/2021
MOIT5 ข้อ 1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ 24/12/2021
MOIT4 ข้อ 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 24/12/2021
MOIT4 ข้อ 3.2 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สป_60 24/12/2021
MOIT 4 ข้อ 3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ 24/12/2021
MOIT4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 24/12/2021
MOIT4 ข้อ 2.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินการ) 24/12/2021
MOIT4 ข้อ 2.2.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) 24/12/2021
MOIT4 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 24/12/2021
MOIT4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 24/12/2021
MOIT 4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศและปลดประกาศ 24/12/2021
MOIT4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจัางปีงบประมาณ 2565 24/12/2021
MOIT4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน 24/12/2021
MOIT4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 24/12/2021
MOIT3 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 23/12/2021
MOIT3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564-2-12 23/12/2021
MOIT3 ข้อ 1 บันทึกรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564-1 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) เดือน ธันวาคม 2564 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2564 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) เดือน ตุลาคม 2564 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) เดือน กันยายน 2564 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 17.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_60 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 17.3 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2564 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 17.3 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2564 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 17.3 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2564 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 17.3 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2564 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (การให้การบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ) 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 12 คู่มือเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 11 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ของประเทศ 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 6 อินโนกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาราณสุขชุดปัจจุบัน 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 3 พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 1.7 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 1.2 นโยบายผู้บริหาร 23/12/2021
MOIT2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร 23/12/2021
MOIT1 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 23/12/2021
MOIT1 ข้อ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ปี2564) 23/12/2021
MOIT1 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 23/12/2021
MOIT1 ข้อ 1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 23/12/2021
MOIT1 ข้อ 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 23/12/2021
MOIT1 ข้อ 1.2 ประกาศมาตรการ แนวทางการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 23/12/2021
MOIT1 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่งและมีการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน 23/12/2021

รายการ update
EB 9 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม 02/09/2021
EB 9 ข้อ 3 และ ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรม 02/09/2021
EB 9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 02/09/2021
EB 20 ข้อ 4 สรุปการกำกับติดตาม แนวทางการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคฯ 02/09/2021
EB 13 ข้อ 4 บันทึกข้อความ 02/09/2021
EB 2 ข้อ 3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน 02/09/2021
EB 18 ข้อ 11 รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการฯ 01/09/2021
EB 24 รายงานการกำกับติดตามปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 01/09/2021
EB 7 ข้อ 3 กรอบแนวทาง รพ.จุน 01/09/2021
EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความประกาศมาตรการ 01/09/2021
EB 18 ข้อ 2.2 บันทึกรายงาน 01/09/2021
EB 18 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มที่ 3 01/09/2021
EB 18 ข้อ 2.1 รายงานแบบฟอร์มที่ 2 01/09/2021
EB 18 ข้อ 2 บันทึกข้อความ ไตรมาส 4 01/09/2021
EB 2 ข้อ 4 ผลรายงานใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 01/09/2021
EB 2 ข้อ 3 ผลการดำเนินการตามแผน ไตรมาส 4 01/09/2021
EB 18 ข้อ 1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ไตรมาส 31/08/2021
EB 9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 30/08/2021
EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความ สสจ.พะเยา 30/08/2021
EB 24 ข้อ 5 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ 14/06/2021
EB 13 ข้อ 4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 14/06/2021
EB 9 ข้อ 2 โครงการ 11/06/2021
EB 9 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความดำเนินโครงการ 11/06/2021
EB 4 ไตรมาส 3 ชุดที่ 2 10/06/2021
EB 4 ไตรมาส 3 ชุดที่ 1 10/06/2021
EB 2 ข้อ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 10/06/2021
EB 21 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม 10/06/2021
EB 12 ข้อ 1.2 โครงการ 10/06/2021
EB 2 ข้อ 3 เพิ่มเติม 10/06/2021
EB 4 ข้อ 4 คำสั่งมอบหมายการปิดและปลดประกาศ 10/06/2021
EB 21 ข้อ 4 บันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ 10/06/2021
EB 21 ข้อ 3 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ 10/06/2021
EB 2 ข้อ 4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 10/06/2021
EB 21 ข้อ 6 แบบฟอร์ม 09/06/2021
EB 21 ข้อ 4 รายงานการอบรมให้ความรู้ 09/06/2021
EB 21 ข้อ 1.2 โครงการ 09/06/2021
EB 21 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 09/06/2021
EB 16 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม 09/06/2021
EB 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน 09/06/2021
EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความ ไตรมาส 3 09/06/2021
EB 2 ข้อ 3 แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2564 09/06/2021
EB 7 ข้อ 5 หลักฐานการแจ้งเวียน 15/03/2021
EB 7 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบ 15/03/2021
EB 7 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ 15/03/2021
EB 7 ข้อ 2 คำสั่ง หรือประกาศตามมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน 15/03/2021
EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุญาตนำประกาศการส่งเสริมคุณธรรม 15/03/2021
EB 4 ข้อ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 วงเงินสูงสุด 15/03/2021
EB 4 ข้อ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 วงเงินเล็กน้อย 15/03/2021
EB 4 ข้อ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 วงเงินสูงสุด 15/03/2021
EB 4 ข้อ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 วงเงินเล็กน้อย 15/03/2021
EB 2 ข้อ 3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 15/03/2021
EB 4 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ ประจำเดือน มีนาคม 2564 (ณ 10 มีนาคม 2564) 15/03/2021
EB 4 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 15/03/2021
EB 4 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ ประจำเดือน มกราคม 2564 15/03/2021
EB 4 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 15/03/2021
EB 4 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 15/03/2021
EB 4 ข้อ 2 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 15/03/2021
EB 4 ข้อ 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาสและปลดประกาศ ปีงบประมาณ 2564 15/03/2021
EB 2 ข้อ 3 บันทึกข้อความขออนุมัติ และขออนุญาตนำแผนปฏิบัติราชการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ 15/03/2021
EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 (ณ 10 มีนาคม 2564) 15/03/2021
EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 15/03/2021
EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2564 15/03/2021
EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 15/03/2021
EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 15/03/2021
EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 15/03/2021
EB 24 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 14/03/2021
EB 24 ข้อ 4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 14/03/2021
EB 24 ข้อ 3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 14/03/2021
EB 24 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 14/03/2021
EB 24 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด 14/03/2021
EB 23 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 23 ข้อ 4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม Strong ที่มีความต่อเนื่อง 14/03/2021
EB 23 ข้อ 3 รายชื่อสมาชิกของชมรม Strong 14/03/2021
EB 23 ข้อ 2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม Strong 14/03/2021
EB 23 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม ชมรม Strong 14/03/2021
EB 22 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 22 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่ 14/03/2021
EB 22 ข้อ 4 รายงานผลการจัดโครงการ กิจกรรม ภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต 14/03/2021
EB 22 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ 14/03/2021
EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 14/03/2021
EB 22 ข้อ 1.2 โครงการ 14/03/2021
EB 22 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ 14/03/2021
EB 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 20 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 14/03/2021
EB 20 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 14/03/2021
EB 20 ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14/03/2021
EB 20 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ /ประกาศ 14/03/2021
EB 19 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 19 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ 14/03/2021
EB 19 ข้อ 3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 14/03/2021
EB 19 ข้อ 2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง 14/03/2021
EB 19 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง 14/03/2021
EB 18 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 18 ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ 14/03/2021
EB 18 ข้อ 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม แบบฟอร์มที่ 3 14/03/2021
EB 18 ข้อ 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม แบบฟอร์มที่ 2 14/03/2021
EB 18 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 18 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ 14/03/2021
EB 18 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ 14/03/2021
EB 17 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 17 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 14/03/2021
EB 17 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14/03/2021
EB 16 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 16 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 14/03/2021
EB 16 ข้อ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน 14/03/2021
EB 16 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 14/03/2021
EB 16 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 14/03/2021
EB 15 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 15 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติ 14/03/2021
EB 15 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 14/03/2021
EB 15 ข้อ 2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ 14/03/2021
EB 15 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ 14/03/2021
EB 14 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 14 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ 14/03/2021
EB 14 ข้อ 3 แนวปฏิบัิตเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงาน 14/03/2021
EB 14 ข้อ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ 14/03/2021
EB 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ 14/03/2021
EB 13 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 13 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลมาตรการป้องกันการรับสินบน 14/03/2021
EB 13 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 14/03/2021
EB 13 ข้อ 2.7 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล 14/03/2021
EB 13 ข้อ 2.6 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนเพิ่มเติม 14/03/2021
EB 13 ข้อ 2.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ 14/03/2021
EB 13 ข้อ 2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 14/03/2021
EB 13 ข้อ 2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 14/03/2021
EB 13 ข้อ 2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ 14/03/2021
EB 13 ข้อ 2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของของขวัญแก่ข้าราชการ 14/03/2021
EB 13 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ 14/03/2021
EB 12 ข้อ 6 บันทีกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ สั่งการ 14/03/2021
EB 12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 14/03/2021
EB 12 ข้อ 4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก 14/03/2021
EB 12 ข้อ 3 รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มาร่วมในการดำเนินการ 14/03/2021
EB 12 ข้อ 1.2 โครงการ/กิจกรรม 14/03/2021
EB 12 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 14/03/2021
EB 11 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 11 ข้อ 4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น 14/03/2021
EB 10 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 10 ข้อ 4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน 14/03/2021
EB 10 ข้อ 3 บันทึกข้อความและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 14/03/2021
EB 10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14/03/2021
EB 10 ข้อ 1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 14/03/2021
EB 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 14/03/2021
EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 14/03/2021
EB 6 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 14/03/2021
EB 6 ข้อ 2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด 14/03/2021
EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 14/03/2021
EB 2 ข้อ 8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14/03/2021
EB 2 ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 14/03/2021
EB 2 ข้อ 6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญญาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14/03/2021
EB 2 ข้อ 5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 14/03/2021
EB 2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 14/03/2021
EB 2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.12 ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 14/03/2021
EB2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร 14/03/2021
EB 2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร 14/03/2021
EB2 ข้อ 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 23/12/2020
EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 21/12/2020
EB2 ข้อ 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 18/12/2020
EB4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 17/12/2020
EB4 ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 17/12/2020
EB 4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน 16/12/2020
EB2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 16/12/2020
EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14/12/2020
EB2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 14/12/2020
EB2 ข้อ 7-8 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 09/12/2020
EB2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร. 1) 09/12/2020
EB2 ข้อ 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 09/12/2020
EB2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 09/12/2020
EB2 ข้อ 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 09/12/2020
EB2 ข้อ 5-6 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 09/12/2020
EB2 ข้อ 1-2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 09/12/2020
EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 09/12/2020

รายการ update

รายการ update