ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการ update
EB 12 ข้อ 1 ติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 02/09/2020
EB 25 ข้อ 5 รายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 02/09/2020
EB 24 ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 02/09/2020
EB 24 ข้อ 1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 02/09/2020
EB 21 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 02/09/2020
EB17 ข้อ 4 รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบน 02/09/2020
EB16 ข้อ 7รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบ การประเมิน รอบ 12 เดือน 02/09/2020
EB13 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่องมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 16/03/2020
EB13 ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 16/03/2020
ประกาศ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาลจุน 16/03/2020
คู่มือ การปฏิบัติงานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง 16/03/2020
โครงการผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อดัชนีมวลกายของผู้มารับบริการเพศหญิงคลินิกไร้พุงโรงพยาบาลจุน 18/03/2020
ระเบียบปฏิบัติแนวทางการดำเนินงานของชมรม STRONG 16/03/2020
แผนประมาณการได้และรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (Planfin) 16/03/2020
EB7ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลัก 18/03/2020
EB6ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ 18/03/2020
EB5หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจกหลัก 18/03/2020
สรุปผลการดำเนินโครงการของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อดัชนีมวลกายของผู้มารับบริการเพศหญิง 16/03/2020
รายงานสรุปผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลห้วยข้าวก่ำ 18/03/2020
EB18รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส 16/03/2020
EB18 โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส 16/03/2020
รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการรับสินบนทุกรูปแบบ 16/03/2020
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 16/03/2020
สรุปการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน 16/03/2020
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนและคณะกรรกการ 16/03/2020
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 15/03/2020
คำสั่งแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 15/03/2020
ระเบียบปฏิบัติแนวทางการดำเนินงานของชมรม STRONG 15/03/2020
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาลจุน 15/03/2020
ลงนามประกาศเรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาลจุน 15/03/2020
รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 1) 15/03/2020
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 15/03/2020
คู่มือปฏิบัติงานการรับร้องเรียนเรื่องทั่วไป 15/03/2020
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15/03/2020
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาลจุน 15/03/2020
แผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 15/03/2020
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี 2563 15/03/2020
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15/03/2020
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15/03/2020
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 15/03/2020
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 15/03/2020
ประกาศ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 15/03/2020
ประกาศ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 15/03/2020
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 15/03/2020
ประกาศ รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีระดับดีเด่นและดีมาก 15/03/2020
ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลจุน 15/03/2020
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร โรงพยาบาลจุน 15/03/2020
รายงานผลติดตามแนวการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 15/03/2020
รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 15/03/2020
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 16/12/2019
EB2(2)ประกาศโรงพยาบาลจุนว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 และกรอบแนวทาง 16/12/2019
Flow Chart การคืนเงินไปราชการ (คืนสัญญายืมเงิน) 21/08/2019
Flow Chart การยืมเงินไปราชการ (สัญญายืมเงิน) 21/08/2019
Flow Chart การประชุมการต้อนรับบุคคลภายนอก พร้อมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 21/08/2019
Flow Chart การคุมทะเบียนทรัพย์สิน 21/08/2019
Flow Chart การรับ Admit 21/08/2019
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลจุน 21/08/2019
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ) 21/08/2019
FlowChart การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 21/06/2019
FlowChart ผู้ป่วยในสิทธิ์ อปท UC นอกเขต-ในเขต 21/06/2019
FlowChart ผู้ป่วยในสิทธิ์ อปทและจ่ายตรง 21/06/2019
FlowChart เบิก Claim กายอุปกรณ์กายภาพ 21/06/2019
Flow Chart การส่งซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ 21/06/2019
Flow Chart การขอประวัติการรักษาพยาบาล 21/06/2019
Flow Chart การทำลายเอกสาร 21/06/2019
Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้าง วิธี e-bidding โรงพยาบาลจุน 21/06/2019
รายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน 26/03/2019
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 25/03/2019
คู่มือแสดงระบบงานของโรงพยาบาลจุน 25/03/2019
พิธี ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลจุนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 25/03/2019
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 24/03/2019
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลประสิทธิผล พ.ศ. 2552 24/03/2019
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2558 24/03/2019
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 24/03/2019
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลอเรือนสามัญ 24/03/2019
คู่มือปฏิบัติงานโครงการบูรณาการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการดูแลในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง 24/08/2018
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ 11/07/2018
คู่มือปฏิบัติงานโครงการบูรณาการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการดูแลในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง 03/04/2018
แบบรายงานผลการดำเนินงานงบป้องกันการติดเชื้อเอชไออวี 03/04/2018
แผนปฏิบัติการจัดบริการ RRTTR สำหรับกลุ่มประชากรหลัก MSM & TG โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ 2559 03/04/2018
ผลการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการดูแลในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง 03/04/2018
มาตรการป้องกันการทุจริต(มาตรการการใช้รถ) 02/04/2018
คู่มือมือผลประโยชน์ทับซ้อน 01/04/2018
พิธีประกาศเจตนารมณ์ สุจริต ภายใต้แนวคิด "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต" 29/03/2018

รายการ update
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และขึ้นบัญชี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.จุน 02/02/2021
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 21/08/2019
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 21/08/2019
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 21/08/2019
รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 21/08/2019
รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 21/08/2019
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 21/08/2019
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) 09/07/2019
Folw Chart การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2019
Flow Chart งานรับหนังสือ 20/06/2019
Flow Chart เบิกจ่ายเงินบำรุง 20/06/2019
รายงานผลการกำกับติดตามแผนฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 27/03/2019
รายงานการประชุมคณะทำงานอนามัยแม่และเด็กอำเภอจุน 27/03/2019
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและสตรีตั้งครรภ์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต อำเภอจุน 27/03/2019
รายงานสรุปผลการดำเนินการสอบทานระบบของ โรงพยาบาลจุน 27/03/2019
สรุปโครงการ สร้างจิตสำนึก ปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม จิตพอเพียงต้านทุจริต 27/03/2019
สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 26/03/2019
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 26/03/2019
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับว้อนในหน่วยงาน 26/03/2019
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 26/03/2019
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม 26/03/2019
มาตราการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 26/03/2019
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25/03/2019
ประกาศ แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดหาและส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 25/03/2019
ประกาศมาตรฐานป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 25/03/2019
ประกาศมาตรฐานการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 25/03/2019
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 25/03/2019
ประกาศการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 25/03/2019
ประกาศมาตรการกลไก เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2562 25/03/2019
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 25/03/2019
ประกาศ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุน 25/03/2019
ประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซด์ของโรงพยาบาลจุน 25/03/2019
ประกาศกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โรงพยาบาลจุน 25/03/2019
คำสั่งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะบนเว็บไซด์ของโรงพยาบาลจุน 25/03/2019
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 24/03/2019
ระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑ์ขั้นตอนแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีข้อร้องเรียนการให้บริการเจ้าหน้าที่ 24/03/2019
คู่มือ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จังหวัดพะเยา 24/03/2019
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 24/03/2019
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 24/03/2019
การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 21/12/2018
แนวทางการปฏิบัติเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาล 21/12/2018

รายการ update
แบบใบเสนอราคา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2565 06/12/2022
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 94 รายการ 23/11/2022
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) 07/10/2022
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566 07/10/2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร 15/09/2022
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (แผนจัดซื้อจัดจ้างต่อเนื่อง) 14/09/2022
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร 06/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 22/08/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการติดตั้งโปรแกรมระบบ BMS IPD Paperless สำหรับโปรแกรม BMS-HOSxp V3 พร้อมอุปกรร์ จำนวน 1 Ward 22/07/2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/03/2022
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ ๒ 25/02/2022
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้ป่วยใน จำนวน ๑ รายการ 25/02/2022
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้ป่วยใน ด้วยวิธี e-bidding 14/02/2022
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ รายการ 10/02/2022
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้ป่วยใน จำนวน ๑ รายการ 10/02/2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/02/2022
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 02/02/2022
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/01/2022
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 26/01/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2565 11/01/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565 21/12/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 133 รายการ 16/12/2021
แบบใบเสนอราคา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2564 23/11/2021
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 133 รายการ 23/11/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม 1 05/10/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565 05/10/2021
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสัญญาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 03/09/2021
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 31/08/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564 31/08/2021
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 31/08/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในเดือน กรกฎาคม 2564 31/08/2021
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 31/08/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในเดือน มิถุนายน 2564 31/08/2021
ชุดเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด ไตรมาสที่ 4 เดือน สิงหาคม 2564 31/08/2021
ชุดเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อย ไตรมาสที่ 4 เดือน สิงหาคม 2564 31/08/2021
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 1 -10 มิถุนายน 2564 11/06/2021
สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2564 11/06/2021
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 10/06/2021
สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 10/06/2021
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 10/06/2021
สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 10/06/2021
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 10/06/2021
สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 10/06/2021
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงระบบอากาศและระบายอากาศฯ 21/05/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 17/05/2021
ร่างขอบเขตของงาน TOR งานจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ฯ 30/04/2021
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รายการปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ฯ 30/04/2021
ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 30/03/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ณ 10 มีนาคม 2564 12/03/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 12/03/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 11/03/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 11/03/2021
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (CR and DR) 10/03/2021
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (Web PACS) 10/03/2021
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ class ll จำนวน 1 เครื่อง 24/02/2021
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารก จำนวน 1 เครื่อง 24/02/2021
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดแขนสอด จำนวน 2 เครื่อง 24/02/2021
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล 24/02/2021
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงผนังห้องเอ็กซเรย์ งบ 2564 04/02/2021
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงห้องพิเศษ งบ 2564 04/02/2021
เอกสารชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด 06/12/2020
เอกสารชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 ขึ้นไป 06/12/2020
เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (วงเงินมากกว่า 5000 บาท 06/12/2020
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณปี 2564 ไตรมาสที่ 1 06/12/2020
เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (วงเงินสูงสุด) 06/12/2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 04/12/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร 26/11/2020
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2564 24/11/2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 23/11/2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 16/11/2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 16/11/2020
เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร 11/11/2020
ประกาศจังหวัดพะเยา การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2563 06/11/2020
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร 05/11/2020
ประกาศเผยแพร่แผนงบลงทุน ปี 2564 06/10/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม 1 06/10/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 06/10/2020
EB 2 รายงานตามกรอบการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 02/09/2020
EB 2 รายงานตามกรอบการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 02/09/2020
EB 4 รายงาน สขร. เดือนกรกฎาคม 2563 02/09/2020
EB 4 รายงาน สขร. เดือนมิถุนายน 2563 02/09/2020
EB 3 จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด 02/09/2020
EB 3 จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาท 02/09/2020
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดในเดือน มิถุนายน 2563 02/09/2020
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป มิถุนายน 2563 02/09/2020
ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 18/08/2020
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 18/08/2020
ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ไตรมาสที่ 3 17/08/2020
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 17/08/2020
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 03/08/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2020
เอกสารประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24/06/2020
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว ครั้งที่ 3 18/06/2020
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว ครั้งที่ 2 12/06/2020
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 บาทขึ้นไป 11/06/2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 10/06/2020
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว 05/06/2020
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 05/06/2020
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสูดในเดือน พฤษภาคม 2563 02/06/2020
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 19/05/2020
ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 18/05/2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 18/05/2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 18/05/2020
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563 10/04/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธี e-bidding 10/04/2020
ประกาศจังหวัดพะเยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ ๓ 30/03/2020
ตารางแสดงงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ 24/03/2020
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ 18/03/2020
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (งบลงทุน) 16/03/2020
ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐและแนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 15/03/2020
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 15/03/2020
หลักฐานการแสดงถึงการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 15/03/2020
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 15/03/2020
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 15/03/2020
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 15/03/2020
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 10/03/2020
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 03/03/2020
ประกาศตาราง ปปช.ราคากลางและเอกสารแนบท้ายก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ 2 12/02/2020
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 12/02/2020
เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล 11/02/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปี 2563 03/02/2020
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก (ครั้งที่ ๒) 28/01/2020
ประกาศตาราง ปปช.และราคากลางจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก (ครั้งที่ ๒) 28/01/2020
เผยแพร่ ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (CR,DR,PACS) 22/01/2020
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (CR,DR,PACS) ครั้งที่ 2 16/01/2020
ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 10/01/2020
ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 07/01/2020
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 03/01/2020
EB2(3.3)ข้อ2 ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 16/12/2019
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.-ก.ย.62 12/12/2019
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 บาทขึ้นไปและวงเงินสูงสุด ในเดือน ตุลาคม 2562 ในระบบ e-GP 11/12/2019
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 11/12/2019
เอกสารเบิกจ่ายเงินจัดซื้อวงเงินสูงสุด เดือน ตุลาคม 2562 03/12/2019
เอกสารเบิกจ่ายชุดจัดซื้อวงเงินเกิน 5,000 บาท เดือน ตุลาคม 2562 03/12/2019
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุง) 11/12/2019
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 รายการ 28/11/2019
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 21/11/2019
เอกสารประกอบจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก Load schedule 04/11/2019
ประกาศจังหวัดพะเยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธี e-bidding 24/10/2019
ตาราง ป.ป.ช. และราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ 11/10/2019
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/10/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมตึกผู้ป่วยใน ฯ 03/10/2019
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ในงานจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมตึกผู้ป่วยในฯ 02/10/2019
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 09/09/2019
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 20/08/2019
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 06/08/2019
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการบริหารเงินบริการทางการแพทย์ฯ (งบค่าเสื่อม) ปีงบ ๒๕๖๒ 25/07/2019
FlowChart 21/06/2019
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.2562 18/06/2019
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.61 - มี.ค.62 05/06/2019
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 03/05/2019
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 03/05/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๖ รายการ รพ.จุน 29/04/2019
ประกาศจังหวัดพะเยา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 10/04/2019
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย จัดซื้อเครื่องปรับอากาศอินเวอรเตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๖ รายการ 26/03/2019
ประกาศจังหวัดพะเยา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธี e-bidding 26/03/2019
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 26/03/2019
แบบแสดงความบริสุทธ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีที่มีคณะกรรมการตรวจรับ 3 คน) 24/03/2019
แบบแสดงความบริสุทธิใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีที่มีคณะกรรมการตรวจรับ 1 คน) 24/03/2019
รายงานวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ 2561 24/03/2019
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2019
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 07/06/2019
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 12/03/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธี e-bidding 08/03/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2019
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธี e-bidding 15/02/2019
ตาราง ป.ป.ช.และราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธี e-bidding 15/02/2019
ตาราง ปปช.และราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.จุน 12/02/2019
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.จุน ด้วยวิธี e-bidding 12/02/2019
ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ครั้งที่ ๑ 11/02/2019
ตาราง ปปช. และราคากลางงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลจุน 06/02/2019
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลจุน 06/02/2019
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 31/01/2019
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 24/12/2018
รายงานวัสดุงานบ้าน ปีงบประมาณ 2561 24/12/2018
รายงานวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 24/12/2018
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 21/12/2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ปรับปรุงโรงอาหาร 21/12/2018
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 20/12/2018
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม 70% 20/12/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าเสื่อม ปี 2562 20/12/2018
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณเพิ่มเติม ปี 2562 20/12/2018
แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ ปี 2562 20/12/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ ปี 2562 20/12/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 18/12/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด 1 ประตู 01/11/2018
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 26/10/2018
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 19/10/2018
ประกาศโรงพยาบาลจุน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด 1 ประตู 16/10/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ปี 2562 27/09/2018
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 24/08/2018
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 24/08/2018
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 24/08/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน) 17/08/2018
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 21/06/2018
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 19/06/2018
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 19/06/2018
รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 02/04/2018
สรุปรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 02/04/2018
คู่มือมือผลประโยชน์ทับซ้อน 01/04/2018
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน 01/04/2018
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 31/03/2018
รายงานปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 31/03/2018
รายงานการป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 31/03/2018
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ไตรมาส 1 ) 31/03/2018
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 29/03/2018
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2560 29/03/2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-จำนวน-๕-รายการ 29/03/2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง-รพ.สต.ลอ 29/03/2018
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม2561 29/03/2018
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 29/03/2018