โรงพยาบาลจุน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
EB 12 ข้อ 1 ติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
EB 25 ข้อ 5 รายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB 24 ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
EB 24 ข้อ 1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4
EB 21 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB17 ข้อ 4 รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบน
EB16 ข้อ 7รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบ การประเมิน รอบ 12 เดือน
EB13 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่องมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
EB13 ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ประกาศ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาลจุน
คู่มือ การปฏิบัติงานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
โครงการผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อดัชนีมวลกายของผู้มารับบริการเพศหญิงคลินิกไร้พุงโรงพยาบาลจุน
ระเบียบปฏิบัติแนวทางการดำเนินงานของชมรม STRONG
แผนประมาณการได้และรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (Planfin)
EB7ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลัก
EB6ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ
EB5หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจกหลัก
สรุปผลการดำเนินโครงการของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อดัชนีมวลกายของผู้มารับบริการเพศหญิง
รายงานสรุปผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลห้วยข้าวก่ำ
EB18รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
EB18 โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการรับสินบนทุกรูปแบบ
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
สรุปการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนและคณะกรรกการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
คำสั่งแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ระเบียบปฏิบัติแนวทางการดำเนินงานของชมรม STRONG
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาลจุน
ลงนามประกาศเรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาลจุน
รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 1)
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563
คู่มือปฏิบัติงานการรับร้องเรียนเรื่องทั่วไป
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาลจุน
แผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ประกาศ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในช่วงเทศกาลปีใหม่
ประกาศ รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีระดับดีเด่นและดีมาก
ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลจุน
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร โรงพยาบาลจุน
รายงานผลติดตามแนวการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
EB2(2)ประกาศโรงพยาบาลจุนว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 และกรอบแนวทาง
Flow Chart การคืนเงินไปราชการ (คืนสัญญายืมเงิน)
Flow Chart การยืมเงินไปราชการ (สัญญายืมเงิน)
Flow Chart การประชุมการต้อนรับบุคคลภายนอก พร้อมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
Flow Chart การคุมทะเบียนทรัพย์สิน
Flow Chart การรับ Admit
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลจุน
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ)
FlowChart การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
FlowChart ผู้ป่วยในสิทธิ์ อปท UC นอกเขต-ในเขต
FlowChart ผู้ป่วยในสิทธิ์ อปทและจ่ายตรง
FlowChart เบิก Claim กายอุปกรณ์กายภาพ
Flow Chart การส่งซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์
Flow Chart การขอประวัติการรักษาพยาบาล
Flow Chart การทำลายเอกสาร
Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้าง วิธี e-bidding โรงพยาบาลจุน
รายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือแสดงระบบงานของโรงพยาบาลจุน
พิธี ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลจุนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลประสิทธิผล พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลอเรือนสามัญ
คู่มือปฏิบัติงานโครงการบูรณาการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการดูแลในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑
คู่มือปฏิบัติงานโครงการบูรณาการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการดูแลในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง
แบบรายงานผลการดำเนินงานงบป้องกันการติดเชื้อเอชไออวี
แผนปฏิบัติการจัดบริการ RRTTR สำหรับกลุ่มประชากรหลัก MSM & TG โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ 2559
ผลการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการดูแลในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง
มาตรการป้องกันการทุจริต(มาตรการการใช้รถ)
คู่มือมือผลประโยชน์ทับซ้อน
พิธีประกาศเจตนารมณ์ สุจริต ภายใต้แนวคิด "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต"
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 1 -10 มิถุนายน 2564
สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงระบบอากาศและระบายอากาศฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ร่างขอบเขตของงาน TOR งานจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รายการปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ฯ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ณ 10 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (CR and DR)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (Web PACS)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ class ll จำนวน 1 เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารก จำนวน 1 เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดแขนสอด จำนวน 2 เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงผนังห้องเอ็กซเรย์ งบ 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงห้องพิเศษ งบ 2564
เอกสารชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด
เอกสารชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 ขึ้นไป
เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (วงเงินมากกว่า 5000 บาท
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณปี 2564 ไตรมาสที่ 1
เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (วงเงินสูงสุด)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
ประกาศจังหวัดพะเยา การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2563
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
ประกาศเผยแพร่แผนงบลงทุน ปี 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม 1
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
EB 2 รายงานตามกรอบการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4
EB 2 รายงานตามกรอบการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3
EB 4 รายงาน สขร. เดือนกรกฎาคม 2563
EB 4 รายงาน สขร. เดือนมิถุนายน 2563
EB 3 จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด
EB 3 จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาท
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดในเดือน มิถุนายน 2563
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป มิถุนายน 2563
ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ไตรมาสที่ 3
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว ครั้งที่ 3
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว ครั้งที่ 2
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 บาทขึ้นไป
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสูดในเดือน พฤษภาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศจังหวัดพะเยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ ๓
ตารางแสดงงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (งบลงทุน)
ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐและแนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562
หลักฐานการแสดงถึงการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
ประกาศตาราง ปปช.ราคากลางและเอกสารแนบท้ายก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ 2
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปี 2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก (ครั้งที่ ๒)
ประกาศตาราง ปปช.และราคากลางจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก (ครั้งที่ ๒)
เผยแพร่ ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (CR,DR,PACS)
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (CR,DR,PACS) ครั้งที่ 2
ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
EB2(3.3)ข้อ2 ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.-ก.ย.62
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 บาทขึ้นไปและวงเงินสูงสุด ในเดือน ตุลาคม 2562 ในระบบ e-GP
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
เอกสารเบิกจ่ายเงินจัดซื้อวงเงินสูงสุด เดือน ตุลาคม 2562
เอกสารเบิกจ่ายชุดจัดซื้อวงเงินเกิน 5,000 บาท เดือน ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุง)
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 รายการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
เอกสารประกอบจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก Load schedule
ประกาศจังหวัดพะเยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธี e-bidding
ตาราง ป.ป.ช. และราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมตึกผู้ป่วยใน ฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ในงานจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมตึกผู้ป่วยในฯ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการบริหารเงินบริการทางการแพทย์ฯ (งบค่าเสื่อม) ปีงบ ๒๕๖๒
FlowChart
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.61 - มี.ค.62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๖ รายการ รพ.จุน
ประกาศจังหวัดพะเยา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย จัดซื้อเครื่องปรับอากาศอินเวอรเตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๖ รายการ
ประกาศจังหวัดพะเยา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธี e-bidding
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
แบบแสดงความบริสุทธ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีที่มีคณะกรรมการตรวจรับ 3 คน)
แบบแสดงความบริสุทธิใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีที่มีคณะกรรมการตรวจรับ 1 คน)
รายงานวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ 2561
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธี e-bidding
ตาราง ป.ป.ช.และราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธี e-bidding
ตาราง ปปช.และราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.จุน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.จุน ด้วยวิธี e-bidding
ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ครั้งที่ ๑
ตาราง ปปช. และราคากลางงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลจุน
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลจุน
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานวัสดุงานบ้าน ปีงบประมาณ 2561
รายงานวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ปรับปรุงโรงอาหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม 70%
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าเสื่อม ปี 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณเพิ่มเติม ปี 2562
แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ ปี 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด 1 ประตู
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ
ประกาศโรงพยาบาลจุน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด 1 ประตู
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง
สรุปรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือมือผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
รายงานปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ไตรมาส 1 )
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-จำนวน-๕-รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง-รพ.สต.ลอ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ข่าวทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และขึ้นบัญชี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.จุน
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)
Folw Chart การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
Flow Chart งานรับหนังสือ
Flow Chart เบิกจ่ายเงินบำรุง
รายงานผลการกำกับติดตามแผนฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1
รายงานการประชุมคณะทำงานอนามัยแม่และเด็กอำเภอจุน
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและสตรีตั้งครรภ์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต อำเภอจุน
รายงานสรุปผลการดำเนินการสอบทานระบบของ โรงพยาบาลจุน
สรุปโครงการ สร้างจิตสำนึก ปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม จิตพอเพียงต้านทุจริต
สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับว้อนในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
มาตราการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศ แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดหาและส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ประกาศมาตรฐานป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ประกาศมาตรฐานการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562
ประกาศการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ประกาศมาตรการกลไก เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2562
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ประกาศ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุน
ประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซด์ของโรงพยาบาลจุน
ประกาศกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โรงพยาบาลจุน
คำสั่งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะบนเว็บไซด์ของโรงพยาบาลจุน
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
ระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑ์ขั้นตอนแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีข้อร้องเรียนการให้บริการเจ้าหน้าที่
คู่มือ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จังหวัดพะเยา
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561
การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางการปฏิบัติเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาล

ปฏิทินการใช้ห้องประชุม

AAAA ห้องประชุมใหญ่
BBAA ห้องศูนย์คุณภาพ
BBAA ห้องHA ข้างศูนย์สุขใจ