แผนที่โรงพยาบาลจุน

หมายเลขโทรศัพท์: 054-409200

โทรสาร : 054-409203

E-Mail : Chunhospital@hotmail.com20/12/2564


ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669


นักสันติวิธี

นางสาวสุมิตร สุริยะวงศ์ เบอร์โทร 054-409205


สายด่วนผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เบอร์โทร 054-409205
หัวหน้าฝ่ายบริหาร เบอร์โทร 054-409204
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เบอร์โทร 054-409200
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน เบอร์โทร 054-409206
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม เบอร์โทร 054-409211
หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม เบอร์โทร 054-409207 หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชน เบอร์โทร 054-409216