เอกสารการประชุม
Link
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลจุน
เอกสารนำเสนอตรวจราชการรพ.จุน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนกันยายน 2561
วิธีดูรายงาน HOSxP Online
หนังสือ/คำสั่ง
Link
เอกสารขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลจุน
คำสั่ง จัดตั้งศูนย์จัดการเรื่องการร้องเรียน ในโรงพยาบาลจุน
คำสั่ง ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลจุน
แบบฟร์อม
Link
โปรแกรม
Link
โปรแกรมประกันสังคม ssip09