เอกสารการประชุม
Link
คู่มือตั้งค่าและบันทึกข้อมูลVaccine HOSxPXE
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลจุน
เอกสารนำเสนอตรวจราชการรพ.จุน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนกันยายน 2561
วิธีดูรายงาน HOSxP Online
หนังสือ/คำสั่ง
Link
หลักฐาน พรบ. ที่ต้องเตรียมให้ รพ.
เอกสารขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลจุน
คำสั่ง จัดตั้งศูนย์จัดการเรื่องการร้องเรียน ในโรงพยาบาลจุน
คำสั่ง ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลจุน
แบบฟร์อม
Link
โปรแกรม
Link
lot vaccine update 6 กรกฎาคม 2565
lot vaccine update 28 มิถุนายน 2565
โปรแกรมตรวจสอบประวัติรับวัคซีนCovid
lot vaccine update10พฤษภาคม2565
fromใบรับรองวัคซีนผอ.สุชาญ
lot vaccine update 28 เมษายน 2565
lot vaccine update 22เมษายน 2565
lot vaccine update 31 มีนาคม 2565
lot vaccine update 30 มีนาคม 2565
lot vaccine update 29 มีนาคม 2565
lot vaccine update 16มีนาคม2565
lot vaccine update 4มีนาคม2565
lot vaccine update 17 กุมภาพันธ์ 2565
ใบรับรองเข็ม4
lot vaccine update 11 กุมภาพันธ์ 2565
โปรแกรมตรวจสอบผู้ได้รับวัคซีนโควิด
lot vaccine update 2 กุมภาพันธ์ 2565
lot vaccine update 26 มกราคม 2565
วิธีupdate lot วัคซีน สำหรับ รพ.สต.
โปรแกรมประกันสังคม ssip09