โรงพยาบาลจุน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ รพ.จุน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯครั้งที่ 2
EB 12 ข้อ 1 ติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
EB 25 ข้อ 5 รายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB 24 ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
EB 24 ข้อ 1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4
EB 21 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB17 ข้อ 4 รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบน
EB16 ข้อ 7รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบ การประเมิน รอบ 12 เดือน
EB13 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่องมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
EB13 ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ประกาศ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาลจุน
คู่มือ การปฏิบัติงานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
โครงการผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อดัชนีมวลกายของผู้มารับบริการเพศหญิงคลินิกไร้พุงโรงพยาบาลจุน
ระเบียบปฏิบัติแนวทางการดำเนินงานของชมรม STRONG
แผนประมาณการได้และรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (Planfin)
EB7ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลัก
EB6ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ
EB5หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจกหลัก
สรุปผลการดำเนินโครงการของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อดัชนีมวลกายของผู้มารับบริการเพศหญิง
รายงานสรุปผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลห้วยข้าวก่ำ
EB18รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
EB18 โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการรับสินบนทุกรูปแบบ
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
สรุปการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนและคณะกรรกการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
คำสั่งแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ระเบียบปฏิบัติแนวทางการดำเนินงานของชมรม STRONG
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาลจุน
ลงนามประกาศเรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาลจุน
รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 1)
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563
คู่มือปฏิบัติงานการรับร้องเรียนเรื่องทั่วไป
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาลจุน
แผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ประกาศ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในช่วงเทศกาลปีใหม่
ประกาศ รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีระดับดีเด่นและดีมาก
ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลจุน
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร โรงพยาบาลจุน
รายงานผลติดตามแนวการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
EB2(2)ประกาศโรงพยาบาลจุนว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 และกรอบแนวทาง
Flow Chart การคืนเงินไปราชการ (คืนสัญญายืมเงิน)
Flow Chart การยืมเงินไปราชการ (สัญญายืมเงิน)
Flow Chart การประชุมการต้อนรับบุคคลภายนอก พร้อมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
Flow Chart การคุมทะเบียนทรัพย์สิน
Flow Chart การรับ Admit
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลจุน
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ)
FlowChart การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
FlowChart ผู้ป่วยในสิทธิ์ อปท UC นอกเขต-ในเขต
FlowChart ผู้ป่วยในสิทธิ์ อปทและจ่ายตรง
FlowChart เบิก Claim กายอุปกรณ์กายภาพ
Flow Chart การส่งซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์
Flow Chart การขอประวัติการรักษาพยาบาล
Flow Chart การทำลายเอกสาร
Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้าง วิธี e-bidding โรงพยาบาลจุน
รายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือแสดงระบบงานของโรงพยาบาลจุน
พิธี ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลจุนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลประสิทธิผล พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลอเรือนสามัญ
คู่มือปฏิบัติงานโครงการบูรณาการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการดูแลในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑
คู่มือปฏิบัติงานโครงการบูรณาการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการดูแลในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง
แบบรายงานผลการดำเนินงานงบป้องกันการติดเชื้อเอชไออวี
แผนปฏิบัติการจัดบริการ RRTTR สำหรับกลุ่มประชากรหลัก MSM & TG โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ 2559
ผลการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการดูแลในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง
มาตรการป้องกันการทุจริต(มาตรการการใช้รถ)
คู่มือมือผลประโยชน์ทับซ้อน
พิธีประกาศเจตนารมณ์ สุจริต ภายใต้แนวคิด "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต"
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX
ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงทางเดินข้างงานเทคนิคการแพทย์ ปีงบ 2566
แบบใบเสนอราคา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2565
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 94 รายการ
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (แผนจัดซื้อจัดจ้างต่อเนื่อง)
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการติดตั้งโปรแกรมระบบ BMS IPD Paperless สำหรับโปรแกรม BMS-HOSxp V3 พร้อมอุปกรร์ จำนวน 1 Ward
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ ๒
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้ป่วยใน จำนวน ๑ รายการ
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้ป่วยใน ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้ป่วยใน จำนวน ๑ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 133 รายการ
แบบใบเสนอราคา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2564
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 133 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม 1
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสัญญาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในเดือน กรกฎาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในเดือน มิถุนายน 2564
ชุดเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด ไตรมาสที่ 4 เดือน สิงหาคม 2564
ชุดเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อย ไตรมาสที่ 4 เดือน สิงหาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 1 -10 มิถุนายน 2564
สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงระบบอากาศและระบายอากาศฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ร่างขอบเขตของงาน TOR งานจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รายการปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ฯ
ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ณ 10 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (CR and DR)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (Web PACS)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ class ll จำนวน 1 เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารก จำนวน 1 เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดแขนสอด จำนวน 2 เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงผนังห้องเอ็กซเรย์ งบ 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงห้องพิเศษ งบ 2564
เอกสารชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด
เอกสารชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 ขึ้นไป
เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (วงเงินมากกว่า 5000 บาท
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณปี 2564 ไตรมาสที่ 1
เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (วงเงินสูงสุด)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
ประกาศจังหวัดพะเยา การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2563
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
ประกาศเผยแพร่แผนงบลงทุน ปี 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม 1
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
EB 2 รายงานตามกรอบการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4
EB 2 รายงานตามกรอบการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3
EB 4 รายงาน สขร. เดือนกรกฎาคม 2563
EB 4 รายงาน สขร. เดือนมิถุนายน 2563
EB 3 จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด
EB 3 จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาท
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดในเดือน มิถุนายน 2563
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป มิถุนายน 2563
ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ไตรมาสที่ 3
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว ครั้งที่ 3
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว ครั้งที่ 2
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 บาทขึ้นไป
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสูดในเดือน พฤษภาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศจังหวัดพะเยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ ๓
ตารางแสดงงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (งบลงทุน)
ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐและแนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562
หลักฐานการแสดงถึงการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
ประกาศตาราง ปปช.ราคากลางและเอกสารแนบท้ายก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ 2
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปี 2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก (ครั้งที่ ๒)
ประกาศตาราง ปปช.และราคากลางจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก (ครั้งที่ ๒)
เผยแพร่ ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (CR,DR,PACS)
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับ-ส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (CR,DR,PACS) ครั้งที่ 2
ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
EB2(3.3)ข้อ2 ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.-ก.ย.62
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 บาทขึ้นไปและวงเงินสูงสุด ในเดือน ตุลาคม 2562 ในระบบ e-GP
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
เอกสารเบิกจ่ายเงินจัดซื้อวงเงินสูงสุด เดือน ตุลาคม 2562
เอกสารเบิกจ่ายชุดจัดซื้อวงเงินเกิน 5,000 บาท เดือน ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุง)
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 รายการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
เอกสารประกอบจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก Load schedule
ประกาศจังหวัดพะเยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธี e-bidding
ตาราง ป.ป.ช. และราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมตึกผู้ป่วยใน ฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ในงานจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมตึกผู้ป่วยในฯ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการบริหารเงินบริการทางการแพทย์ฯ (งบค่าเสื่อม) ปีงบ ๒๕๖๒
FlowChart
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.61 - มี.ค.62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๖ รายการ รพ.จุน
ประกาศจังหวัดพะเยา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย จัดซื้อเครื่องปรับอากาศอินเวอรเตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๖ รายการ
ประกาศจังหวัดพะเยา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธี e-bidding
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
แบบแสดงความบริสุทธ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีที่มีคณะกรรมการตรวจรับ 3 คน)
แบบแสดงความบริสุทธิใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีที่มีคณะกรรมการตรวจรับ 1 คน)
รายงานวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ 2561
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ รวมอุปกรณ์ประกอบ งานติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธี e-bidding
ตาราง ป.ป.ช.และราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธี e-bidding
ตาราง ปปช.และราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.จุน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียฯ รพ.จุน ด้วยวิธี e-bidding
ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ครั้งที่ ๑
ตาราง ปปช. และราคากลางงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลจุน
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลจุน
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานวัสดุงานบ้าน ปีงบประมาณ 2561
รายงานวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ปรับปรุงโรงอาหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม 70%
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าเสื่อม ปี 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณเพิ่มเติม ปี 2562
แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ ปี 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ ปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด 1 ประตู
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ
ประกาศโรงพยาบาลจุน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด 1 ประตู
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง
สรุปรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือมือผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
รายงานปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ไตรมาส 1 )
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-จำนวน-๕-รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง-รพ.สต.ลอ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ข่าวทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานบริการ
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และขึ้นบัญชี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.จุน
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)
Folw Chart การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
Flow Chart งานรับหนังสือ
Flow Chart เบิกจ่ายเงินบำรุง
รายงานผลการกำกับติดตามแผนฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1
รายงานการประชุมคณะทำงานอนามัยแม่และเด็กอำเภอจุน
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและสตรีตั้งครรภ์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต อำเภอจุน
รายงานสรุปผลการดำเนินการสอบทานระบบของ โรงพยาบาลจุน
สรุปโครงการ สร้างจิตสำนึก ปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม จิตพอเพียงต้านทุจริต
สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับว้อนในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
มาตราการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศ แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดหาและส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ประกาศมาตรฐานป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ประกาศมาตรฐานการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562
ประกาศการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ประกาศมาตรการกลไก เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2562
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ประกาศ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุน
ประกาศกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซด์ของโรงพยาบาลจุน
ประกาศกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โรงพยาบาลจุน
คำสั่งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะบนเว็บไซด์ของโรงพยาบาลจุน
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
ระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑ์ขั้นตอนแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีข้อร้องเรียนการให้บริการเจ้าหน้าที่
คู่มือ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จังหวัดพะเยา
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561
การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางการปฏิบัติเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาล

ปฏิทินการใช้ห้องประชุม

AAAA ห้องประชุมใหญ่
BBAA ห้องศูนย์คุณภาพ
BBAA ห้องHA ข้างศูนย์สุขใจ