วิสัยทัศน์ (Vision) โรงพยาบาลจุน

ผู้บริหารหน่วยงาน


ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสุชาญ ปริญญา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน
โทรศัพท์ 054-409200 ต่อ 157

นโยบายผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร
1. ให้ผู้รับบริการ ปลอดภัย และพึงพอใจ
2. ให้เจ้าหน้าที่ ปลอดภัย เก่ง ดี มีความสุข และพึงพอใจในภาระงาน
3. ให้องค์ปลอดภัย ผ่านการรับรองคุณภาพ Re-accreditation อย่างต่อเนื่อง
4. ให้เครือข่ายบริการสุขภาพ มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน PCA

โครงสร้างการบริหารงาน