วิสัยทัศน์ (Vision) โรงพยาบาลจุน

นโยบายและยุทธศาสตร์

นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน


ยุทธศาสตร์ที่ 1 : PP&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ พัฒนาบริการให้มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ปลอดภัย และพึงพอใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Service Excellence บริการเป็นเลิศ มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มประชากร เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ใกล้บ้านใกล้ใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : People Excellence บุคลากรเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Governance Excellence บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล