วิสัยทัศน์ (Vision) โรงพยาบาลจุน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)


โรงพยาบาลจุนเป็นโรงพยาบาลชุมชนคุณภาพ ชั้นนำด้านการส่งเสริมสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)
ให้บริการในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิระดับต้น ในเครือข่ายบริการสุขภาพ ครอบคลุมงานด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพตามมาตรฐานในระบบHA &HPH เน้นการส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มประชากร

ค่านิยม (Values)
“ ม่วน มันส์ ดี มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ”
1.ม่วน=C(Cheery) หมายถึง
ม่วนจากการมีความมุ่งมั่นในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยึดถือเป้าหมายและความสำเร็จขององค์กรเป็นหลักในการทำงาน( Individual Commitment)มีการ ทำงานประจำให้ดี และ ม่วน จากการได้ทำงานเป็นทีม(Team Work) มีอะไรคุยกัน การรับฟังความคิด ร่วมคิด ร่วมทำ ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน/วิชาชีพ ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน การเป็นพันธมิตรระหว่างองค์กรต่างๆ 2.มันส์=H (Happy) หมายถึง
มันส์ จากการ ขยันทบทวน และดำเนินการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (Continuous Process Improvement)มีการขยับเป้าหมายของผลงานขึ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเป็นไปได้ มันส์ จากการจากการที่ผู้นำมีสายตากว้างไกลมี เป้าหมายชัด (Visionary Leadership) มองภาพใหญ่ คิดเชิงกลยุทธ์ นำเสนอความท้าทาย จูงใจให้คนเก่งมารวมตัวกัน สู่เป้าหมายที่สูงกว่า และ 3.ดี=U(Usefullness)หมายถึง
ดีจากการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานและการพัฒนาที่ผลลัพธ์ และคุณค่าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับ (Focus on Result) มีการ วัดผลได้ ดีจากการ ได้เรียนรู้(Transformative Learning)มีการเรียนรู้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนอง ปรับตัว เพิ่มประสิทธิภาพ อย่ายึดติด 4.มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง=N(pt/customer Need Focus): หมายถึง สนองความต้องการของผู้รับผลงาน/ผู้ป่วย ใช้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ให้คุณค่า กับผู้รับผลงาน (Patient/Customer Focus)“ม่วน มันส์ ดี มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง”มีหลักปฏิบัติคือ “ทำงานประจำให้ดี มีอะไรคุยกัน ขยันทบทวน” และ “เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด”

บทบาทหน้าที่
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ ดำเนินการและให้บริการการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยม/แนวทางปฏิบัติ

ค่านิยม แนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562